Kompletné vedenie podvojného účtovníctva úplne, preukazným spôsobom a správne podľa platných slovenských právnych predpisov. Rozumieme tým najmä nižšie popísané a špecifikované služby:

 • preberanie účtovných dokladov dohodnutým spôsobom (osobne, poštou, e-mailom),
 • priebežné účtovanie všetkých účtovných dokladov (dodávateľské a odberateľské faktúry, pokladničné doklady, príjemky a výdajky zo skladu, interné doklady, leasingové zmluvy, poistné zmluvy, iné zmluvy, atď) zabezpečuje aktuálnosť údajov
 • príprava platobných príkazov na základe podkladov z účtovníctva
 • vypracovanie podkladov k vzájomným zápočtom s obchodnými partnermi
 • vedenie účtovných kníh, evidencie majetku, záväzkov a pohľadávok, opravných položiek a rezerv
 • sledovanie a implementácia legislatívnych zmien
 • riadiaca činnosť pri zavedení nových metód v účtovníctve spoločnosti, metodické vedenie a kontrola účtovníctva
 • účtovné poradenstvo
 • finančné plánovanie, controlling
 • tvorba finančných analýz
 • riadenie a overovanie finančných operácií a hospodárenia spoločnosti
 • pravidelný a mimoriadny reporting (vypracovanie mesačných účtovných uzávierok alebo iných reportov, hlásení vo formáte požadovanom klientom; v slovenskom, maďarskom alebo anglickom jazyku)
 • riadenie interných firemných procesov súvisiacich s finančnými operáciami
 • vedenie daňovej agendy (daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, daň z motorových vozidiel daň z nehnuteľnosti)
 • sledovanie stavu pohľadávok, záväzkov a platobnej disciplíny odberateľov
 • vypracovanie štatistických hlásení a výkazov súvisiacich s účtovníctvom
 • zabezpečenie styku so správcom dane, audítormi, daňovými a účtovnými poradcami
 • vybavovanie bežnej korešpondencie súvisiacej s účtovníctvom
 • poskytnutie iných bežných vyššie nešpecifikovaných poradenských, účtovníckych a administratívnych prác a služieb na základe pokynov klienta- po vzájomnej dohode
 • vysoká ochrana údajov, denné zálohovanie dát

Poskytovanie čiastkových účtovníckych služieb, podľa individuálnych potrieb klienta.

Zmapujeme Vaše konkrétne procesy, problémy a potreby a vypracujeme optimálne riešenie. Našim cieľom je, aby účtovníctvo neslúžilo len pre daňový úrad a kontrolné orgány (ako nutné zlo), ale aby pomáhalo Vám, aby slúžilo pre Vaše interné potreby a stalo sa tak efektívnym zdrojom informácií pri rozhodovaní a zavádzaní inovácií.

Účtovné výstupy Vám budeme podávať v „stráviteľnej podobe“, nie iba ako kopu nevýznamných čísel a ukazovateľov. Máme bohaté skúsenosti v oblasti administratívno-prevádzkových procesov vo veľkých výrobných a obchodných spoločnostiach, nestrácame sa v labyrinte zložitých vnútropodnikových procesov.