Členovia tímu Consulo, s.r.o. majú bohaté skúsenosti v oblasti administratívno-prevádzkových procesov vo veľkých výrobných a obchodných spoločnostiach (na pozíciách účtovník, hlavný účtovník a finančný manažér). Všetci sme boli riadiacimi a výkonnými pracovníkmi v nadnárodnej spoločnosti Eastern Sugar Slovensko, a.s so sesterskými spoločnosťami v Českej a Maďarskej republike, s administratívnou centrálou v Dunajskej Strede. Našim spoločným rozhodnutím bolo zúročiť nadobudnuté mnohoročné pracovné skúsenosti, know-how, a preto sme v roku 2008 založili účtovnícko- poradenskú spoločnosť Consulo, s.r.o., ktorej základom je naša vynikajúca kolektívna spolupráca, vzájomná dôvera a vzájomné uznávanie vedomostí.


Hlavným zameraním našej spoločnosti je poskytovať kompletné účtovnícke a ním súvisiace služby najmä stredne veľkým spoločnostiam, ktoré si uvedomujú nevyhnutnosť a výhody využívania znalostí profesionálov v oblasti účtovníctva a financií.
Komunikácia a reporting v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku, spolupráca s daňovými poradcami a audítormi je pre nás samozrejmosťou.

Našou prioritou je:
- vysoká kvalita, včasnosť a spoľahlivosť odvedenej práce,
- spokojný zákazník,
- dlhodobá a stabilná spolupráca, systematické vylepšovanie procesov.

Po detailnom zmapovaní konkrétnych procesov a podmienok fungovania klienta Vám navrhneme prehľadné delenie nákladových a výnosových položiek a tým vytvoríme stabilné podklady pre analýzu čiastkových oblastí fungovania Vášho podnikania s vysokou mierou vypovedacej schopnosti.

Máme veľmi dobré skúsenosti s prácou a zavádzaním komplexných systémov pre riadenie firmy - ERP (Enterprise Resource Planning) určených predovšetkým pre stredné a veľké podnikanie (SAP, Microsoft Dynamics NAV), ale aj so systémami zameranými na menšie podniky (Money, Oberon, MRP, Pohoda).

Naša spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie.

Diskrétne a obozretné naloženie s dokladmi, dátami, informáciami našich klientov a záväzok zachovania mlčanlivosti je pre nás samozrejmosťou.

Našou skúsenosťou je fakt, že moderné podnikanie je efektívne vtedy, keď sú pre manažment pripravené kvalitné podklady pre operatívne rozhodovanie, prípadne dlhodobé plánovanie. Neoddeliteľnou súčasťou pri poskytovaní potrebných vstupov sú podporné procesy založené na moderných informačných technológiách.